Návštěvní řád krytého bazénu

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů a ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU v Hodoníně (dále jen KPB) a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 1. Kapacita KPB v Hodoníně činí 63 osob pro velký plavecký bazén, 34 osob pro malý bazén určený neplavcům a whirlpool 8 osob, tedy celkem 105 osob v II.NP a 28 osob ve wellness v I. NP.
 2. Šatny, sprchy a sociální zařízení odpovídají kapacitě zařízení a jsou rozděleny na část pro dámy a část pro pány.
 3. Tento návštěvní řád vychází z platného provozního řádu KPB, který je v případě zájmu k dispozici v pokladně KPB a u plavčíka.

ČLÁNEK 2 - VSTUP DO KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU

 1. Doba provozu KPB a jeho denní rozvrh pro používání veřejnosti je uveden na webových stránkách www.laznehodonin.cz a dále pak je vyznačen u vchodu a u pokladny.
 2. Vstup na KPB je povolen pouze na platný čip, který je možno zakoupit v pokladně KPB. Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku. Prodej čipů začíná otevřením bazénu pro veřejnost a končí hodinou před jeho uzavřením, pokud si návštěvník zakoupí vstup později než 70 min. před ukončením provozní doby je povinen provozní dobu dodržet, v tomto případě se vstupné nemění. Za ztracené a poškozené čipy bude vyžadována finanční náhrada.
 3. Dětem mladším 12 roků je přístup do bazénu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 4. Děti mají přístup do bazénů povolený od jednoho roku. Dětem ve věku 1 až 3 let je vstup do bazénu povolen jen v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 5. Do KPB nemají přístup osoby pod vlivem drog a jiných omamných látek.

ČLÁNEK 3 - VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY KPB

 1. Do KPB nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v bazénu (např. kašel, kožní vyrážky, hnisavé rány, apod.), jakož i osoby zahmyzené či opilé.
 2. Použití KPB může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu KPB, čistotu bazénu a na mravně společenské zásady.
 3. Z KPB může být vykázán i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců a to bez nároku na vrácení vstupného. Popřípadě za provedený přestupek může být oznámen příslušnému bezpečnostnímu orgánu k potrestání.

ČLÁNEK 4 - PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŤĚVNÍKY

 1. Za zapůjčení zámku nebo čipu je návštěvník povinen složit předepsanou zálohu. Tato záloha je při poškození a ztrátě nevratná.
 2. Použití KPB bez dozoru přítomných odpovědných pracovníků není z bezpečnostních důvodů přípustné. Návštěvníci musí uposlechnout pokynů a nařízení kompetentních zaměstnanců provozovatele.
 3. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít očistné sprchy.
 4. Použití bazénu včetně vysvléknutí, sprchování a obléknutí je stanovena na 60 min. Tato časová doba nesmí být překročena. Pokud tuto lhůtu návštěvník překročí, započítá se mu za každých započatých 15 minut, doplatek dle platného ceníku.
 5. Pro každé pohlaví jsou určeny samostatné sprchy a WC. Společné užívání není povoleno.
 6. Před koupáním v bazénu jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít záchody, sprchy a řádně se umýt bez plavek, nejlépe mýdlem a čistou vodou spláchnout.
 7. Každý návštěvník musí mít řádný koupací oděv - plavky. Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. Při použití nevhodných plavek může být návštěvník z bazénu vykázán.
 8. Skákání do vody je povoleno pouze na místě k tomu určeném a se souhlasem plavčíka, nebo osoby, která odpovídá za pořádek v době tréninku.
 9. O použití plovacích kruhů, či jiných plovacích pomůcek pro plavání neplavců ve velkém bazénu anebo míčků pro hraní si v malém bazénu vždy dle aktuální obsazenosti bazénů rozhoduje plavčík. Plavčík musí být vždy požádán o použití plaveckého bazénu pro neplavce.
 10. V případě výpadku elektrické energie automaticky spíná nouzové osvětlení umožňující bezpečné opuštění prostor KPB.
 11. Za svévolné poškození, znečištění a ztráty půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit náhradu ve výši nákupní ceny předmětu. Za poškození zařízení a znečištění místnosti v KPB musí návštěvník zaplatit prokazatelnou náhradu škody, kterou předloží vedení KPB.
 12. Při odchodu ze šaten je návštěvník povinen odevzdat zapůjčené věci.
 13. Za škody na majetku a zdraví způsobené úmyslně, neopatrností nebo nedodržováním provozního a návštěvního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenesou Lázně Hodonín, s.r.o., žádnou odpovědnost. Všechny osoby používají zařízení KPB na vlastní riziko.
 14. Pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu postižené osoby je nutno ihned vyhledat plavčíka, ten podle potřeby zajistí lékařskou pomoc.
 15. Své přání a stížnosti, týkající se provozu a zaměstnanců KPB, napíší návštěvníci do knihy, která se nachází v pokladně KPB.
 16. Vedoucí KPB odpoví na všechny Vaše dotazy či připomínky písemně, pokud napíšete svou adresu, jinak odpoví ústně.

ČLÁNEK 5 – ZÁKAZANÉ ČINNOSTI

 1. Ohrožovat ostatní osoby fyzicky či hlukem.
 2. Zdržovat se v prostorách, které nejsou přístupny veřejnosti.
 3. Plivat na podlahu a do vody, močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat při koupání masti či jinak znečišťovat vodu a prostor KPB.
 4. Stříhat a barvit si vlasy, provádět holení. Čistit nebo prát prádlo.
 5. V CELÉ BUDOVĚ JE ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ!
 6. Vcházet do oddělení nebo prostor určených výhradně pro druhé pohlaví.
 7. Brát sebou do bazénu, nebo odhazovat věci skleněné, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 8. Přinášet jakékoliv hořlaviny či chemikálie, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
 9. Jíst potraviny, pít nápoje v prostorách bazénu mimo bufet. Vstupovat se žvýkačkou do prostor bazénů včetně šaten a sprch.
 10. Vodit sebou psy nebo jiná zvířata.
 11. Soukromě fotografovat jiné osoby nebo je jinak obtěžovat.
 12. Přemísťovat svévolně nábytek, manipulovat s rozvodem páry, topení, elektrických rozvodů a ostatních zařízení.
 13. Svévolně a bez nutnosti používat lékárničku první pomoci a vyžadovat od zaměstnanců. KPB služby a úkony odporující tomuto řádu.

ČLÁNEK 6 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Zjistí-li zaměstnanec KPB, že návštěvník má u sebe nebo používá předměty, které odporují provoznímu řádu, odebere je do úschovy a vydá je návštěvníkovi až při jeho odchodu
 2. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení KPB, které slouží všem návštěvníkům bez rozdílu rasy a pohlaví.
 3. Pokud mají návštěvníci u sebe větší peněžní obnos, či jiné cennosti, mohou si je uschovat v bezpečnostní skříňce ve vestibulu. Žádáme návštěvníky, aby tak ve vlastním zájmu učinili.
 4. Tento provozní řád je závazný zaplacením vstupného pro všechny návštěvníky KPB a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

V Hodoníně 1. listopadu 2017

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.2 33Hodnocení