Návštěvní řád letního koupaliště

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Zakoupením vstupenky nebo čipu a vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení provozního řádu a řídit se i pokyny pracovníků letního koupaliště.

POKLADNY A VSTUP:

Pro odbavení návštěvníků slouží dvě pokladny, kde je možné zakoupit vstupenky s čárovým kódem (jednorázový vstup) a bezkontaktní čip (vícenásobný vstup). Čip může být od zákazníka zpětně odkoupen.

Vstup do areálu koupaliště je řešen přes 3 turnikety a obousměrnou branku. Branka slouží pro imobilní návštěvníky, případně pro matky s dětmi.

Náramkové čipy a vstupenky s čárovým kódem slouží pro vstup do areálu LK, odchod je přes turnikety volný.

Při naplnění kapacity koupaliště se vstup přes turnikety uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem některých návštěvníků. Prodej vstupenek je ukončen 30 minut před uzavřením koupaliště. Při zhoršení počasí se vstupné nevrací.

ŠATNY A PŘEVLÉKÁRNY:

Jsou rozděleny na část pro ženy a část pro muže. Návštěvníci jsou povinni se svlékat a oblékat jen v šatnách a převlékacích kabinách. Šatny jsou vybaveny šatními skříňkami na klíč. Mincovní zámek vyžaduje vhodit minci v hodnotě 10,-Kč (vhazuje se z vnitřní strany dvířek). Po vhození mince je možno po uzavření dvířek otočit klíčkem, skříňku uzamknout a klíček vyjmout ze zámku. Po odemčení skříňky je mince vrácena zpět.


Zákaz vstupu na koupaliště a dalších prostor areálu:

 • Osobám postiženými horečkou, zánětem očních spojivek, vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům Domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup.
 • Děti od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou.
 • Dětem mladším 12 let je přístup na koupaliště dovolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Zákaz vstupu se zvířaty (všech druhů).
 • Na atrakce, zejména skluzavky a tobogán je zakázáno brát jakékoliv brýle a plavecké pomůcky.
  • Vstup do bazénů dospělých návštěvníků i dětí je povolen pouze v plavkách. Plavky nesmí mít žádné kovové a ostré součásti, které mohou poškodit zdraví osob nebo zařízení LK.

POVINOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:

V prostorách koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců LK.

V případě poranění vyhledat plavčíka, který zajistí první pomoc. Při bouřce musí všichni opustit bazény. Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a do všech bazénů vcházet výhradně přes brodítka. Voda ve sprchách a v brodítkách není pitná. Zachovávat čistotu všech míst areálu koupaliště a odpadky vyhazovat jen do určených nádob. Při svém jednání dbát o bezpečnost vlastní i o bezpečnost ostatních návštěvníků. Dodržovat zásady slušnosti a mravnosti.

Peníze a cenné předměty lze ukládat v bezpečnostních boxech. Jinak za jejich ztrátu provozovatel koupaliště nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost ani za větší finanční obnosy nad 1000,-Kč a další cenné věci. Předměty nalezené v prostorách areálu koupaliště se odevzdávají v pokladně. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu koupaliště a uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny. Připomínky týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště, mohou návštěvníci zapsat do knihy připomínek, kterou si mohou vyžádat na pokladně.

Návštěvník je povinen opustit bazény 15 min před ukončením provozní doby.

Mimo otevírací dobu není dovoleno se na LK zdržovat

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V AREÁLU:

 • Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných možných míst (vodní atrakce).
 • Volat o pomoc bez příčiny.
 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazovat odpadky mimo určená místa.
 • V celém areálu platí zákaz kouření mimo vyhrazená místa u bufetů.
 • Vstupovat do prostoru bazénů se žvýkačkou, jídlem a pitím.
 • Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 • Vnášet do bazénu nafukovací předměty, ploutve, míče (povoleny jsou pouze nafukovací rukávyn a plavecké brýle) bez souhlasu plavčíka.
 • Jízda na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a dalších jízdních prostředcích
 • Přemísťovat lavičky a ostatní zařízení areálu.
 • Fotografovat a natáčet ostatní návštěvníky areálu LK.

Atrakce

Na všech atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte písemná upozornění a pokyny obsluhy!!!

Víceúčelový bazén - vodní duha, šplhací síť, dnové perličky, mořské vlnobití, široká skluzavka (délka 14,6m, výška 3,72 m), tobogan (délka 57 m, výška 5,75m), plavecké dráhy, skokanská věž

3 m a 1 m. Vstup na skokanskou část je povolen jen plavcům od 12 let nebo nad 140 cm výšky.

Jízda na skluzavce a tobogánu, dojezdový bazén:

Řídit se provozním řádem umístěným přímo na atrakci, děti mladší 6 let mají na tobogány přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvník je povinen zachovávat potřebné rozestupy, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat příkazy dozoru u tobogánu. Nesmí jej využívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rekreační bazén – proudový kanál, dnová perlička, stěnová masáž, trubková masážní lehátka, masážní lavice voda/vzduch, vodní dělo, chrliče, vodní hřib, vodní ježek, houpací záliv, malá skluzavka Kobra a Bugs Bunny.

Dětský bazén – dnová perlička, mimoúrovňová skluzavka.

Vyloučení z návštěvy areálu letního koupaliště

Z areálu koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury, Městskou policii nebo Policii ČR.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
3.0 27Hodnocení