Návstěvní řád

Tento návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Denních lázní Hodonín (dále jen DL) a musí být návštěvníky a organizacemi v nájmu bezpodmínečně dodržován. Návštěvní řád je nedílnou součástí provozního řádu DL.

Článek 1 – Vstup do Denních lázní Hodonín

Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem a dbá pokynů personálu DL.

Vstup do DL a jeho denní rozvrh pro používání návštěvníků je vyznačen u vchodu a na webových stránkách www.laznehodonin.cz .

Vstup do DL je povolen pouze na platnou vstupenku či čipovou kartu, kterou je možno zakoupit na recepci DL. K platné vstupence obdrží návštěvník čip, který umožňuje průchod přes turnikety a uzamykat šatní skříňky.

Ceny za vstup do jednotlivých zón, procedur a fitness jsou uvedeny v ceníku na recepci a zveřejněny na webových stránkách Lázní Hodonín. Zvýhodněné vstupné mohou uplatnit pouze ZTP/P s doprovodem po předložení platného dokladu (doprovod starší 18 let zdarma). 

Za ztracené nebo použité vstupenky či čipové karty se náhrada neposkytuje.

Děti do výšky 150 cm nebo deseti let mají vstup do DL zakázán.

Dětem do 15 let je přístup povolen pouze v doprovodu a se stálou kontrolou zákonného zástupce nebo odpovědné osoby starší 18 let (dále jen odpovědná osoba).

Děti a mladiství požadující samotně přístup do jednotlivých zón, u nichž lze s přihlédnutím ke všem okolnostem předpokládat, že je jim přístup do jednotlivých zón povolen pouze s doprovodem a pod kontrolou odpovědné osoby, jsou povinny prokázat rozhodný věk předložením platného dokladu. V případě neprokázání rozhodného věku jim nebude přístup do jednotlivých návštěvních zón umožněn.

Organizované skupiny dětí a mladistvých do 18 let musí mít odpovědnou osobu. Odpovědná osoba je vzhledem k charakteru provozů povinna dbát na zvýšený dohled. V případě ztráty kontroly nad nezletilými neprodleně informuje personál DL a poskytne součinnost při případném zásahu.

Návštěvníci jsou povinni opustit prostory jednotlivých návštěvních zón nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby DL, přičemž samotné šatny opustí návštěvníci nejpozději do ukončení otevírací doby.

Prostory DL jsou zabezpečeny kamerovým systémem. Kamerový systém je zřízen k zajištění bezpečnosti návštěvníků DL a k zajištění ochrany majetku.

Do prostor DL je zakázán vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu. Výjimkou jsou invalidní vozíky pro imobilní osoby, které se prokážou platnou průkazkou ZTP. Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do návštěvních zón dovolen pouze po odložení těchto pomůcek v šatně a jejich nahrazení hygienicky nezávadnou pomůckou.

Do prostor DL je zakázán vstup se zvířaty s výjimkou vstupu asistenčních psů, kterým však není z hygienických důvodů povolen vstup do návštěvních zón.

Návštěvníci jsou povinni před vstupem do návštěvních zón uložit své osobní věci do uzamykatelných šatních skříněk. Peníze a cenné předměty je možno za poplatek uložit na recepci do trezoru. Do návštěvních zón je zakázáno vnášet svrchníky, příruční zavazadla a dětské autosedačky. Provozovatel DL neručí za věci, které návštěvníci odloží mimo uzamykatelné skříňky. Za věci uložené v uzamykatelných šatních skříňkách ručí provozovatel do max. výše 2.000 Kč. Nalezené předměty se ukládají na recepci DL.

Článek 2 - Vyloučení z návštěvy DL

Použití DL může být odepřeno osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, hygienu a bezpečnost návštěvníků nebo provozu DL, čistotu bazénu a na mravné společenské zásady.

Z prostor DL bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii nebo Policii ČR.

Článek 3 - Provozní pokyny pro návštěvníky

Všechny úkony v DL: přidělování čipů od skříněk se uskutečňují v pořadí, jak přicházejí návštěvníci.

Používání DL bez dozoru nebo přítomnosti odpovědných pracovníků není z bezpečnostních důvodů přípustné.

Pro každé pohlaví jsou určeny samostatné místnosti na převlékání a sprchy. Společné užívání jedné místnosti na převlékání či sprchování není povoleno.

Před vstupem do jednotlivých zón jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít záchody, sprchy a řádně se umýt bez plavek mýdlem a čistou vodou spláchnout.

Každý návštěvník musí mít v zóně 1 (1. NP - bazén, whirlpooly) řádný koupací oděv a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti. Jako spodní díl koupacího oděvu se považují plavky s nohavičkami maximálně nad kolena. Je zakázáno koupat se ve spodním prádle nebo v jiném než koupacím oděvu.

Návštěvník jakékoliv sauny nebo parní kabiny se musí před vstupem do sauny nebo kabiny řádně osprchovat.Doporučujeme saunování bez plavek, proto v zóně 2 (2. a 3. NP – wellness, odpočívárna) je povoleno se pohybovat nahý, bez plavek. I zde musí každý návštěvník svým chováním dbát zásad mravnosti a slušnosti.

Za svévolné poškození, znečištění a ztráty čipu je povinen návštěvník zaplatit náhradu ve výši nákupní ceny předmětu. Za poškození zařízení a znečištění místnosti DL musí návštěvník zaplatit prokazatelnou náhradu škody, kterou předloží provozovatel.

Při odchodu ze šaten je návštěvník povinen odevzdat čip.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a jiná upozornění a nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při ochraně svého zdraví a majetku, a to zejména s ohledem na rizika spojená s provozem areálu DL.

Za škody, poranění a úrazy způsobené neopatrnosti nebo nedodržením provozního nebo návštěvního řádu, pokynů odpovědné osoby DL, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek v prostorách DL.

Návštěvníci se k zařízení a vybavení DL chovají ohleduplně. V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení DL odpovídá za vzniklou škodu návštěvník. Je zakázáno překonávat nainstalované zátarasy a omezovače DL. V případě, že návštěvník svým chováním způsobí provozovateli hmotnou škodu, provozovatel uplatní nárok na náhradu vzniklé škody, a to v souladu s platnou legislativou.

Provozovatel DL je oprávněn v souladu s ustanovením § 6 občanského zákoníku, v platném znění, využít práva svépomoci a jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka, do práv třetích osob (např. nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci), do doby příjezdu Policie.

Lékárnička vybavená pro poskytnutí první pomoci je uložena v místnosti plavčíků a v recepci DL. Zdravotnická služba lékaře v pohotovosti je zajištěna v Hodoníně.

Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned kteréhokoliv zaměstnance DL. Ten zabezpečí ošetření na ošetřovně lázní nebo podle potřeby zdravotní sestra zajistí lékařskou pomoc.

O přijatém oznámení bude sepsán protokol o ohlášení nehody, ve kterém budou uvedeny okolnosti, za nichž došlo ke škodě, újmě na zdraví a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za vzniklou škodu. Takto vyplněný protokol podepíše návštěvník a zástupce provozovatele. Návštěvník je povinen poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci jeho osoby.

Úraz a vzniklá škoda musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník DL se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel DL nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozími větami, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavírat jednotlivé návštěvní zóny při vyhrazení návštěvních zón organizacím v nájmu, při využití plné kapacity uzamykatelných šatních skříněk, při nutné údržbě nebo z jiných závažných důvodů omezujících provoz těchto zón. Uzavření jednotlivých návštěvních zón je zveřejněno na recepci a na webových stránkách Lázní Hodonín. V takovém případě nemá návštěvník nárok na finanční kompenzaci.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat vstup do Denních lázní (bazén, whirlpooly, wellness), bahenní a parní lázně při naplnění okamžité maximální kapacity: bazén, whirlpooly, wellness - 75 osob, bahenní lázeň 4 osoby, parní lázeň 4 osoby.

Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit v recepci DL nebo přímo provoznímu náměstkovi Lázní Hodonín odpovědnému za provoz DL.

Článek 4 – Zákaz činnosti

V areálu DL je zakázáno: Obtěžovat ostatní osoby fyzicky či hlukem.

Skákat do vody, vzájemně se potápět, srážet se a házet do vody.

Zdržovat se v prostorách, které nejsou z provozních a bezpečnostních důvodů přístupny veřejnosti.

Plivat na podlahu a do vody, močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě. Znečišťovat vodu a prostor DL a používat masti.

Používat jakékoliv holící přístroje.

Čistit nebo prát prádlo a používat k tomu saponáty či mýdlo mimo prostor k tomu určený (umyvadla, sprchy DL).

Vcházet do oddělení nebo prostorů určených výhradně pro druhé pohlaví.

Brát sebou do DL nebo odhazovat věci skleněné, jehly, špendlíky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

Vstupovat do prostoru šaten bez řádného osušení.

Přinášet jakékoliv chemikálie, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob. Zakazuje se vstup se žvýkačkami do celého areálu DL včetně šaten a recepce.

Jíst potraviny, pít alkoholické nápoje v prostorách DL mimo prostory k tomu určené.

Vstupovat do jednotlivých zón s mobilními telefony a přístroji sloužící k pořízení audiovizuálního záznamu., soukromě fotografovat jiné osoby nebo je jinak obtěžovat.

Vyžadovat od zaměstnanců DL služby a úkony odporující tomuto návštěvnímu řádu.V celé budově DL je přísný zákaz kouření.

Vstupovat osobám s předměty upevněnými na těle nebo na koupacím oděvu, které mohou poškodit zařízení DL nebo se mohou z těla nebo koupacího oděvu uvolnit.

Vykonávat prezentaci a prodej výrobků a služeb, rozdávat nebo prodávat tiskoviny a reklamní letáky, provádět politickou propagaci.

Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranné prostředky a vybavení DL.

Článek 5 – Všeobecná ustanovení

Zjistí-li zaměstnanec DL, že návštěvník má u sebe nebo používá předměty, které ohrožují ostatní a odporují návštěvnímu řádu, odebere je do úschovy a vydá je návštěvníkovi až při jeho odchodu.

Žádáme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu nenosily do prostor DL cenné předměty a větší obnos peněz.

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky DL.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
0.0 0Hodnocení